Term of Agreement

 

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของแอพลิเคชั่นของบริษัท เซิร์บ เซอร์วิส แพลตฟอร์ม จำกัด

1. ทั่วไป

 

 1.1 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”)  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขฉบับใหม่โดยบริษัท เซิร์บ เซอร์วิส แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อตกลงใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมตามข้อตกลงใช้งานใหม่ในทันที

 1.2 ข้อตกลงการใช้งานจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของท่านกับแอพลิเคชั่น Serb (“แอพลิเคชั่น”) เท่านั้น ซึ่งกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ายมีระหว่างกันเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการทั้งหมดบนแอพลิเคชั่น

 1.3 การใช้แอพลิเคชั่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือเมื่อท่านเริ่มใช้งานแอพลิเคชั่นด้วยการกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการแอพลิเคชั่นของบริษัทได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านแอพลิเคชั่นโดยเด็ดขาด รวมถึงจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับการใช้ดุลพินิจของบริษัทให้ถือเป็นข้อยุติ

 1.4 แอพลิเคชั่นนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการแอพลิเคชั่นได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการแอพลิเคชั่นของบริษัทเป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากบริษัทพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การจ้างงานถูกยกเลิกหรือถูกบอกเลิกด้วยสาเหตุที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์, ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น) ให้อ้างอิงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกออเดอร์และการขอเงินคืน

 1.5 แอพลิเคชั่นเป็นช่องทางและเป็นพื้นที่กลางที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และซื้องานหรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บนแอพลิเคชั่นนั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดการซื้อขายงานหรือบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับแอพลิเคชั่นผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของแอพลิเคชั่นที่จะมีในอนาคต (“การบริการ”)

 

2. คำจำกัดความ

 2.1 “งาน” หมายถึง สิ่งของ และ/หรือ ผลของการบริการต่างๆ ที่สั่งทำ หรือว่าจ้างผ่านแอพลิเคชั่น  

 2.2 “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ใช้งานที่ประกาศรับทำงานและจะส่งมอบงานผ่านแอพลิเคชั่นซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน

 2.3 “ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ผู้ใช้ที่จ้างงานและรับมอบงานผ่านแอพลิเคชั่นซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน

 2.4 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการแอพลิเคชั่น โดยใช้บริการต่างๆ ตามที่แอพลิเคชั่นกำหนด โดยผู้ใช้งานให้หมายความรวมถึงผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างด้วย

 2.5 “หน้ารายละเอียดงาน” หมายถึง หน้าหนึ่งบนแอพลิเคชั่นที่ผู้รับจ้างประกาศรับทำงาน โดยผู้รับจ้างสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของงานที่ตนประกาศรับทำงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจ้างผู้รับจ้างจากหน้ารายละเอียดงานดังกล่าว

 2.6 “ออเดอร์” หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างผู้รับจ้างผ่านแอพลิเคชั่นจากหน้ารายละเอียดงาน

 2.7 “หน้างาน” หมายถึง หน้าหนึ่งบนแอพลิเคชั่นสำหรับใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างให้ผู้รับจ้างทำ

 2.8 “รายได้” หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้รับจ้างได้รับหลังจากส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อย

 2.9 “เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน” (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึง เนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้งานอื่นๆในระบบแอพลิเคชั่นที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยบริษัท หรือแอพลิเคชั่นเอง

 2.10 “ใบเสนอราคา” หมายถึง ข้อมูลที่ผู้รับจ้างส่งผ่านระบบแอพลิเคชั่นให้แก่ผู้ใช้งานที่สนใจจะจ้างงาน อันประกอบไปด้วยขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน พร้อมระบุเงื่อนไขและราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจจ้าง

 2.11 “ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Inactive)” หมายถึง ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางสถานะ และไม่มีการติดต่อ โต้ตอบผ่านแอพลิเคชั่นระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง จนถึงระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.12 “ส่งคำขอ” หมายถึง การทำการส่งคำร้องไปยังผู้รับจ้างเพื่อเสนอข้อตกลงในการจ้างงาน

    2.13 “การยกเลิกการจอง” หมายถึง การยกเลิกออเดอร์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างโดยผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งในสัญญา

2.14 “พอยท์” (Point) หมายถึง  พอยท์ที่มีมูลค่าในอัตราส่วน 1:1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจองบริการภายใต้แอพลิเคชั่น Serb เท่านั้น เช่น พอยท์จำนวนทั้งหมด 1,000 พอยท์จะมีมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาทเฉพาะภายใต้แอพลิเคชั่น Serb

 

3. การใช้บริการของแอพลิเคชั่น

 3.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามขั้นตอนที่กำหนด หรือตามขั้นตอนอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตให้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเป็นผู้ว่าจ้างทำการจ้างงาน หรือเป็นผู้รับจ้างประกาศรับทำงานบนแอพลิเคชั่นได้

 3.2 ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งานเอง หากบริษัทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ว่าในระหว่างการสมัคร หรือหลังจากที่การสมัครเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานบัญชีใช้งาน ยกเลิก ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้

 3.3 ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านแอพลิเคชั่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 3.4 บริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของแอพลิเคชั่น ที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนดและจะประกาศบนแอพลิเคชั่น รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ของผู้รับจ้างโดยอัตโนมัติ

    3.5 บริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการสำหรับการโอนเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเพิ่มเข้าไปในยอดชำระทั้งหมดของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ

 3.6 การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานหรือบริการของผู้รับจ้าง สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารบนหน้างานเท่านั้น หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกแอพลิเคชั่น บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน และบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

 3.7 การว่าจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะว่าจ้างงานใดๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอให้บริการบนแอพลิเคชั่น ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  (1) ผู้ใช้งานและผู้รับจ้างต้องสื่อสารกันผ่านหน้ารายละเอียดงานเพื่อให้ผู้รับจ้างทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน ประเภทงาน และวันเวลาสถานที่จะจ้าง และผู้รับจ้างจะพิจารณาข้อเสนอเพื่อตอบแก่ผู้ใช้งานต่อไป ผู้ใช้งานและผู้รับจ้างจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกแอพลิเคชั่น

  (2) เมื่อผู้ใช้งานได้รับใบเสนอราคาจากผู้รับจ้างแล้วประสงค์จะจ้างผู้รับจ้างทำงาน ผู้ใช้งานสามารถว่าจ้างงานได้โดยการกดปุ่มชำระเงินบนหน้าการจองของผู้รับจ้างที่ผู้ใช้งานต้องการจ้าง เมื่อทำคำสั่งชำระเงินและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องชำระเงินค่างานผ่านแอพลิเคชั่นก่อนเท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานจึงจะมีสถานะเป็นผู้ว่าจ้างและแอพลิเคชั่นจะสร้างออเดอร์ให้แก่ผู้รับจ้าง

  (3) ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่หมวดการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานไม่สามารถชำระเงิน รับเงิน หรือรับออเดอร์ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการทำรายการผ่านแอพลิเคชั่นเท่านั้น

  (4) เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหมายเลขออเดอร์สำหรับงานที่ว่าจ้างและกำหนดการส่งงาน ผู้รับจ้างก็จะดำเนินการตามที่จ้างเพื่อส่งงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนด

  (5) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามที่จ้างเสร็จสิ้น ผู้รับจ้างจะส่งงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติรับงาน โดยออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่ออเดอร์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมินจากผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที และถือว่าการจ้างงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

  (6) ผู้ว่าจ้างสามารถขอยกเลิกออเดอร์ได้หากมีเหตุจำเป็น แต่อย่างไรก็ตาม การขอคืนเงินและจำนวนเงินค่างานที่จะได้รับคืนนั้นเป็นไปตามกระบวนการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงินที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงิน

 3.8 การรับจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะเป็นผู้รับจ้างประกาศรับจ้างงานบนแอพลิเคชั่น ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

   (1) ผู้ใช้งานจะมีสถานะเป็นผู้รับจ้างเมื่อผู้ใช้งานให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด และประกาศงานของตนเองบนหน้ารายละเอียดงาน

(2) เมื่อผู้รับจ้างได้รับการติดต่อจากผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์การจ้างงาน ให้ผู้รับจ้างสื่อสารกับผู้ใช้งานเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อผู้รับจ้างทราบความต้องการของผู้ใช้งานโดยชัดเจนแล้ว ให้ผู้รับจ้างจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอให้ผู้ใช้งานตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้งานและผู้รับจ้างจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกแอพลิเคชั่น

  (3) เมื่อผู้ว่าจ้างสร้างออเดอร์แล้ว ผู้รับจ้างจะได้รับการแจ้งการสั่งงานตามออเดอร์จากระบบแอพลิเคชั่นผ่านอีเมลที่ผู้รับจ้างลงทะเบียนไว้ และหน้าแอพลิเคชั่นเมื่อผู้รับจ้างเข้าสู่ระบบ

  (4) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้สมบูรณ์ตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้รับจ้างต้องขอยกเลิกออเดอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การขอคืนเงินและจำนวนเงินค่างานส่วนที่ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นไปตามกระบวนการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงินที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงิน และการยกเลิกออเดอร์โดยผู้รับจ้าง จะส่งผลต่อสถานะและผลรีวิวของผู้รับจ้างด้วย

  (5) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานหรือบริการโดยใช้ปุ่มอัพโหลดลิงก์รูปภาพให้แก่ผู้ว่าจ้างตามรายละเอียดงานและภายในกำหนดส่งมอบงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงานเพื่อให้ออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็นส่งมอบงาน

  (6) ในการส่งงานขั้นสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานหรือบริการที่สมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดงาน และ/หรือในใบเสนอราคา โดยการใช้ปุ่มอัพโหลดลิงก์รูปภาพ และหากมีการใช้ปุ่มอัพโหลดลิงก์รูปภาพในทางที่ไม่สมควร เช่นใช้ส่งงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือส่งงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะส่งผลให้ผู้รับจ้างถูกร้องเรียน และ/หรือคะแนนรีวิวของผู้รับจ้างจะถูกปรับให้ลดลง และ/หรือผู้รับจ้างอาจถูกระงับบัญชีผู้ใช้ได้

  (7) ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Inactive) เกิน 180 วัน จะถือว่าออเดอร์ถูกยกเลิกโดยการยินยอมจากทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือว่าค่างานที่ผู้ว่าจ้างชำระแล้วนั้นตกเป็นค่าบริการทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  (8) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเป็นเจ้าของลิขสิทธิในงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่ผู้รับจ้างได้ระบุอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดของความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ ไว้บนหน้ารายละเอียดงาน ที่กำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้มีสิทธิในงานดังกล่าว

  (9) ผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่างานสำหรับทุกออเดอร์ที่ส่งมอบโดยสมบูรณ์ และออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยผู้รับจ้างจะได้รับรายได้รวมทั้งหมดในอัตราที่ผู้ว่าจ้างชำระหักออกด้วยค่าบริการของบริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของผู้รับจ้าง และจะได้รับการโอนไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้รับจ้างกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้บริษัทหักเงินค่าบริการดังกล่าวเพื่อเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของแอพลิเคชั่นได้ทันที

 3.9 งาน

  3.9.1 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5. (การรับรองของผู้รับจ้าง) โดยการลงประกาศงานที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สาม เป็นการขายงานที่ไม่ใช่ของตนเอง บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

  3.9.2 งานที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลในข้อ 3.8.2 จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้

  3.9.3 งานหรือผู้รับจ้างที่ได้รับการรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของแอพลิเคชั่นได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

  3.9.4 ผู้รับจ้างจะไม่ระบุ URLs ไว้บนหน้ารายละเอียดงานที่จะนำผู้ใช้เข้าไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆ นอกเหนือจาก แอพลิเคชั่นของ Serb เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเท่านั้น

  3.9.5 ผู้รับจ้างจะไม่นำวีดีโอมาประกอบไว้บนหน้ารายละเอียดงาน เว้นแต่เป็นวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเท่านั้น

  3.9.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดงานที่ส่งผลกระทบแก่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของแอพลิเคชั่นได้

 3.10  การยกเลิกออเดอร์ และการขอคืนเงิน

  3.10.1 เมื่อออเดอร์ถูกสร้างแล้ว หากผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจ้าง หรือการยกเลิกการรับจ้าง บริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง ซึ่งการตัดสินใจของบริษัทจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มส่งมอบงานอย่างผิดจุดประสงค์ เป็นต้น ตามที่บริษัทกำหนดโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  3.10.2 การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัท ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของท่านถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ท่านได้อีกต่อไป หากท่านแจ้งระงับการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากบริษัท)

  3.10.3 อย่างไรก็ตาม ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่ผู้รับจ้างได้บรรยายเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน และ/หรือใบเสนอราคา หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในคุณภาพของงาน ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้

        3.10.4 หากบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่าสามารถยกเลิกออเดอร์ได้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกส่งคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้กำหนดเอาไว้ หรือเป็นเครดิตบนบัญชี Serb บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกออเดอร์ และหรือคืนเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หากบริษัทพบการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว บริษัทฯ อาจหักค่าบริการออกจากเงืนคืนหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกออเดอร์เป็นความผิดของผู้ว่าจ้าง

 3.11 การถอนเงินรายได้

  3.11.1 ผู้รับจ้างต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการถอนเงินรายได้ได้สำเร็จ

  3.11.2 ผู้รับจ้างสามารถถอนรายได้ได้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น

  3.11.3 ระบบจะทำการโอนเงินรายได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมและอื่นๆของผู้รับจ้างทั้งหมดโดยอัตโนมัติตามที่บริษัทกำหนด 

  3.11.4 ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการถอนเงินรายได้และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้

 3.12  การรีวิวและคะแนนการประเมินผลงาน

  3.12.1 การรีวิวและการให้คะแนนการประเมินผลงานแก่งานที่ผู้ว่าจ้างได้รับ เป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของแอพลิเคชั่น โดยการรีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้ว่าจ้างนั้น แสดงถึงความพึงพอใจในตัวงานและการให้บริการของผู้รับจ้าง บริษัทอยากสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างสื่อสารกับผู้รับจ้างถึงปัญหาในการได้รับงาน หรือการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ตรงตามที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง 

  3.12.2 การให้รีวิวเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้าง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อตกลงการใช้งานของแอพลิเคชั่น

  3.12.3 เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์ ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินกับงานที่ตนเองได้สร้างออเดอร์และชำระเงินผ่านระบบแอพลิเคชั่นสมบูรณ์แล้วเท่านั้น บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการดำเนินการใดๆ กับบัญชีผู้ใช้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง รวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องการ หากบริษัทพบว่ามีการใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์

  3.12.4 รีวิวจากผู้ว่าจ้างจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินผลงานได้

  3.12.5 ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิเสธการส่งมอบงานเพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรองในการรับรีวิว หรือคะแนนการประเมินที่ดีจากผู้ว่าจ้างได้ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่มีลักษณะดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการระงับบัญชีผู้รับจ้างทันที

  3.12.6 ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิวหรือให้คะแนนการประเมินผลงานกับผู้รับจ้างได้ทุกเมื่อ

  3.12.7 รีวิวของผู้รับจ้างจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้ว่าจ้างได้ประเมินกับผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามออเดอร์ รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของผู้รับจ้างในอนาคต

 

4. ข้อรับรองของผู้ว่าจ้าง

  4.1 ผู้ว่าจ้างจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีที่ใช้ในการติดต่อทางช่องทางต่างๆ เช่น (LINE/Whatsapp/WeChat/อื่นๆ) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งาน ในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่แอพลิเคชั่นกำหนด

  4.2 การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของผู้รับจ้าง สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบแอพลิเคชั่นมีให้เท่านั้น

  4.3 ผู้ว่าจ้างจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านแอพลิเคชั่นโดยเด็ดขาด

 

5. ข้อรับรองของผู้รับจ้าง

  5.1 เนื้อหาการประกาศงานในหน้ารายละเอียดงานถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างรับรองว่าผู้รับจ้างมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการใช้เนื้อหาดังกล่าว

  5.2 บริษัทสามารถลบงานที่ผู้รับจ้างประกาศในหน้ารายละเอียดงานได้ หากงานดังกล่าวเป็นงานบริการที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สาม เป็นการขายงานที่ไม่ใช่ของตนเอง

  5.3 ผู้รับจ้างจะไม่จูงใจ หรือดำเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อให้มีการชำระเงินค่างานนอกเหนือจากการทำรายการชำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น

  5.4 ผู้รับจ้างจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านแอพลิเคชั่นโดยเด็ดขาด

  5.5 ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างผ่านหน้างาน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างที่ผู้รับจ้างไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

 

6. ข้อสงวนสิทธิของบริษัท

  6.1 การกำหนดให้การชำระค่างานต้องทำรายการผ่านแอพลิเคชั่นนั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง เนื่องจากทำให้ผู้รับจ้างเกิดความมั่นใจว่าผู้รับจ้างจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน และผู้ว่าจ้างก็ยังมีโอกาสได้รับเงินคืนหากผู้รับจ้างไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เงินที่ผู้ใช้งานชำระผ่านบริษัทนั้น ไม่ใช่เงินรายรับของบริษัท เพียงแต่ว่าผู้รับจ้างได้ให้คำยินยอมแก่บริษัทให้หักค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ออกไปจากเงินจำนวนดังกล่าวได้เท่านั้น บริษัทจึงไม่ได้เป็นทั้งตัวการหรือตัวแทนอันเกี่ยวข้องกับการรับจ้างทำงานของผู้รับจ้างแต่อย่างใด 

  6.2 แม้ว่าบริษัทต้องการให้ผู้ว่าจ้างได้รับงานที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานรวมถึงระยะเวลาส่งมอบที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ แอพลิเคชั่นได้จัดระบบการรีวิวและคะแนนการประเมินผลงานของผู้รับจ้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตัดสินใจว่าจ้างผู้รับจ้างที่ตนสนใจ

  6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการตกลงจ้างงานที่ไม่อยู่ในออเดอร์ หรือมีการชำระเงินที่ไม่ผ่านระบบแอพลิเคชั่น หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดของแอพลิเคชั่น

  6.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลลอื่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานได้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการละเมิดลิขสิทธิหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ใช้งานได้ทำการละเมิดดังกล่าวบนระบบของแอพลิเคชั่น

  6.5 เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่ว่าจากผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น แต่หากบริษัท ได้ทราบด้วยตนเองหรือได้รับทราบโดยการแจ้งจากบุคคลภายนอกถึงการใช้งานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น บริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบกับหลักฐานที่อาจขอจากผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามที่บริษัทเห็นสมควร

  6.6 บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้รับจ้างได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของผู้รับจ้าง

  6.7 การใช้งานผ่านระบบแอพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ของแอพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับผ่านแอพลิเคชั่นนั้น เป็นเพียงการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ (“as available”) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในผลงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของแอพลิเคชั่น  ซึ่งข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในแอพลิเคชั่นนั้นไม่ถือมีผลเป็นการรับประกัน หรือการรับรองแต่อย่างใด

  6.8 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานแอพลิเคชั่น หรือแอพลิเคชั่นอื่นๆ หรือบริการ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านแอพลิเคชั่นหรือแอพลิเคชั่นอื่นๆ และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียข้างดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใดๆจากบริษัททั้งสิ้น

 

7. การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

  7.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างด้วยการเจรจาผ่านช่องทางบนแอพลิเคชั่นก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทไปยังช่องทางติดต่อของบริษัทที่ระบุไว้ในระบบแอพลิเคชั่น เพื่อให้บริษัทเข้ามาช่วยเหลือระงับข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้

  7.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะถูกร้องเรียนต่อผลงานจากผู้ว่าจ้างได้ และอาจะส่งผลต่อคะแนนการประเมินผลงาน และรีวิวของผู้รับจ้าง

 

8. การระงับการใช้งาน และการยกเลิกบัญชี

  8.1 บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงาน หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานรายใดปฏิบัติผิดข้อตกลงใช้งานนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการอื่นๆ ตามข้อ 8. นี้

  8.2 บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานได้กระทำการละเมิดข้อตกลงใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนระบบแอพลิเคชั่น อาทิเช่น การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การส่อเสียดเหยียดหยาม กลั่นแกล้ง หรือดูถูก เป็นต้น

  8.3 บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดซึ่งอาจถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล (ฟิชชิ่ง) หรือการติดต่อไปยังผู้ใช้งานรายอื่นโดยที่ผู้ใช้งานรายอื่นไม่ต้องการ (สแปม) หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของแอพลิเคชั่น

  8.4 บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานคนเดียวกันมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือผู้ใช้งานใช้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลอื่นมาสมัครใช้งาน หรือพบว่ามีการซื้อขายบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

  8.5 บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองไม่มีสิทธิได้รับ เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจในเงื่อนไขข้อนี้ การกระทำที่ผิดเงื่อนไขในข้อนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งานแอพลิเคชั่นหลายบัญชีเพื่อใช้จ้างงานตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อหวังผลประโยชน์จากการส่งเสริมการขายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ้างงานอย่างแท้จริง 

  8.6 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการซื้อขายงานบนระบบแอพลิเคชั่นได้อีก

  8.7 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการแอพลิเคชั่น รวมถึงลงงานเพิ่มเติมได้ ผู้ใช้ที่บัญชีถูกระงับการใช้งาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชี อาทิผู้จ้างงานที่ผู้รับจ้างถูกระงับบัญชี ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อสอบถามถึงข้อมูล สถานะของบัญชีดังกล่าว และแนวทางการขอยกเลิกออร์เดอร์ หรือการดำเนินการอื่นได้

  8.8 ในกรณีที่บริษัทประสงค์ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีได้โดยการแสดงหลักฐานต่างๆ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้และสามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้

  8.9 บริษัทอาจเตือนผู้ใช้งานถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขข้อตกลงก่อนก็ได้ โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ หรือเป็นการแสดงบนหน้าแอพลิเคชั่นเมื่อผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้งาน 

การเตือนดังกล่าวแม้ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบแอพลิเคชั่น แต่อาจส่งผลต่อการพิจารณาระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้งานดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบแอพลิเคชั่นต่อไป

 

9. นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

  9.1 บริษัทให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ “นโยบายส่วนตัว” ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย

  9.2 เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่ผู้ขอให้เปิดเผยนั้นมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลได้ หรือได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

  9.3 บริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้ผู้ให้บริการการรับชำระเงินที่บริษัทใช้บริการ สามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อใช้ในการชำระเงินบนแอพลิเคชั่นได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกพันภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการการรับชำระเงิน

  9.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานที่สื่อสารผ่านระบบของแอพลิเคชั่นได้ แต่บริษัทจะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการทุจริต เรื่องการกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

10. การเรียกร้องค่าเสียหาย

  ผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ทางคดี ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญหาย ความเสียหายและหนี้สินใดๆ อันเกิดจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย การผิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้งาน 

 

11. อื่นๆ

  11.1 บริษัทมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้งานอัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบแอพลิเคชั่นเช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลอื่นใดรวมถึงผลงานที่มีการส่งมอบบนแอพลิเคชั่นของบริษัท ไปใช้สำหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ 

  11.2 การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ

หากผู้รับจ้างไม่ได้ระบุถึงขอบเขตการใช้งานบริการหรืองานที่ส่งมอบไว้โดยชัดเจน งานหรือบริการทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างนั้น จะถือว่าเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิของผลงาน และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่ส่งมอบ ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวแล้ว หากมีการยกเลิกออเดอร์ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างยังถือสิทธิความเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ ยกเว้นแต่ผู้รับจ้างได้ระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าออเดอร์จะถูกยกเลิกก็ตาม

  11.3 ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์นอกเหนือจากที่ระบบแอพลิเคชั่นกำหนดให้